Splošni pogoji poslovanja AŽ

AŽ – SVETOVNA POTOVANJA, mednarodno podjetje za organizacijo, predstavitev in prodajo potovanj, d.o.o.

Trg osvoboditve 2 2230 Lenart v Slovenskih Goricah

1. Splošna določila
Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje so sestavni del pogodbe oz. napotnice/vaucherja, ki jo podpišeta TA AŽ ali ena od njenih pooblaščenih turističnih agencij in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma. Potnik je ob podpisu pogodbe seznanjen s splošnimi pogoji in navodili in z njimi nepreklicno soglaša. V primeru telefonske prodaje in prodaje preko e-maila oz. internetnih strani se šteje, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev in navodil takrat, ko je telefonsko ali preko spleta naročil turistični aranžma. Z določili splošnih pogojev in navodil se potnik lahko seznani na spletni strani sport-travel.si, kjer so posebej označeni in splošno dostopni. Naročnik oz. potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve TA AŽ in se naj nanašaj Splošni pogoji in navodila za turističen aranžmaje. V kolikor je v posameznem programu glede katerekoli točko teh Splošnih pogojev drugače določeno, velja določilo oziroma navedba v programu. AŽ – SVETOVNA POTOVANJA, d.o.o. (v nadaljevanju turistična agencija AŽ) prodaja lastne aranžmaje, pri katerih nastopa kot organizator potovanja ter aranžmaje v drugih organizatorjev potovanj, kjer v vlogi pooblaščene agencije za prodajo njihovih aranžmajev. Za aranžmaje drugih organizatorjev potovanj veljajo njihovi Splošni pogoji in so razvidni iz njihovih cenikov oz. programov.
Ti splošni pogoji ne veljajo za nakupe letalskih vozovnic, kjer potnika zavezujejo splošni pogoji letalskega prevoznika in mednarodna zakonodaja na tem področju.
Ime odgovornega organizatorja je razvidno iz katalogov in programov potovanj ter je navedeno na pogodbi/prijavnici po zaporednih številkah, ki jih lahko razberete na koncu Splošnih pogojev. Sestavni del pogodbe o potovanju je tudi program potovanja oz. katalog in cenik organizatorja. Sestavni del pogodbe/prijavnice so tudi informacije in stroški poslovanja, ki se nahajajo na delovnih mestih v poslovalnicah AŽ.

2. Prijava in prijavnina
Potnik se lahko prijavi za potovanje v poslovalnici TA AŽ ali pri eni izmed njenih pooblaščenih turističnih agencij. Ob prijavi TA AŽ in potnik skleneta pogodbo o potovanju, ki je obenem tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje bodisi podatke o potnikovem turističnem aranžmaju, bodisi se sklicuje na program aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni. Potnik ob prijavi podpiše, da je seznanjen s Splošnimi pogoji in jih v celoti sprejema, tako postanejo navedbe Splošnih pogojev pravna obveznost tako za potnika kot za Turistično agencijo AŽ. Plačilo ali delno plačilo turističnega aranžmaja velja kot prijava. Pogoji plačila so sestavni del turističnega aranžmaja, za večje skupine pa tudi pogodba. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja ter plačati prijavnino in stroške prijave. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov. Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oz. podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega inštrumenta, plačilo prijavnine ali njenega dela, plačilo stroškov prijave ali dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo ali prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov. Od prijave lahko potnik odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja. TA AŽ zaračunava prijavnino v višini 15 EUR na prijavnico oz. voucher in jo zadrži ob morebitni odpovedi potovanja. Ob rezervaciji na poizvedbo (RQ-request) potnik plača varščino v višini, ki je odvisna od lestvice stroškov odpovedi odgovornega organizatorja ter predvidenega datuma odhoda, ki ni nižja od 30 EUR. Potnik ob prijavi podpiše pogodbo o rezervaciji. Na ta način postane vse, kar je navedeno v teh pogojih oziroma pogojih odgovornega organizatorja, pravna obveznost, tako za potnike kot za organizatorja, v kolikor odgovorni organizator takšno rezervacijo na poizvedbo potrdi. Naknadne spremembe imena, datuma, tipa sobe ( v kolikor so možne) zaračunamo po ceniku organizatorja oz. min. 30 EUR po osebi. TA AŽ ima pravico zavrniti prijavo potnika, za katerega lahko upravičeno v naprej domneva, da teh pogojev ne izpolnjuje oz. lahko, da ne bi izpolnjeval tekom potovanja.

3. Plačilo
Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši plačilo v poslovalnici TA AŽ ali v pooblaščeni turistični agenciji oziroma, ko TA AŽ prejme plačilo na transakcijski račun. Znesek, ki ga potnik plača ob prijavi, znaša praviloma 30 % cene aranžmaja, oz. toliko kot je navedeno v programu potovanja in predstavlja vrednost do tedaj opravljenih storitev ter potrjuje rezervacijo. Preostali del plača potnik najkasneje 14 dni pred pričetkom aranžmaja, oziroma pod pogoji, ki so navedeni v programu oz. v pogodbi. V primeru, da potnik aranžmaja ne plača v predvidenih rokih, se šteje, da je potnik odpovedal aranžma. TA AŽ v tem primeru ravna po določilih o potnikovi odpovedi iz 7. točke teh Splošnih pogojev. Potnik je ob odhodu dolžan predložiti vodji potovanja dokument o plačanem aranžmaju (napotnica/voucher, potrdilo o vplačilu, ipd.), sicer vodja potovanja potnika ne sprejme na potovanje oz. aranžma.
V primeru, da TA AŽ prejme plačilo in v tistem trenutku ni več prostih mest ali se je cena spremenila, se prejeti znesek, po navodilih plačnika vrne v čim krajšem možnem času, v kolikor plačnik ne izbere alternativne ponudbe.
V primeru, da potnik naroči storitev, ki ni v redni ponudbi TA AŽ, je ob naročilu dolžan plačati varščino v višini 30 EUR. Če TA AŽ uspe ponuditi aranžma, ki ustreza pogojem naročila, potnik pa si medtem premisli in ponujenega aranžmaja ne vplača, zapade varščina TA AŽ kot nadomestilo za stroške rezervacije. Pravočasno in pravilno plačano prijavnino in stroške prijave jamčijo potniku, pod pogoji, določenimi v teh Splošnih pogojih in navodilih za turistične aranžmaje oz. pod pogoji določenimi s posebnimi pogoji poslovanja ali programom, udeležbo oziroma prosto mesto na posameznem turističnem aranžmaju. Kadar za potnika turistični aranžma rezervira pooblaščena turistična agencija, veljajo vsa določila iz te točke smiselno tudi za pooblačeno turistično agencijo.
Če organizator potovanja v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene v tujini na kraju samem. V tem primeru ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke na kraju samem (v tujini).
Potnik lahko plača z gotovino ali z drugim predvidenim plačilnim sredstvom. V skladu s pogoji negotovinskega poslovanja finančnih institucij v primeru negotovinskega plačila (kreditne kartice, Maestro, BA …) turističnega aranžmaja ali druge storitve TA AŽ v primeru vračila plačila v nobenem primeru ne izplača gotovine, potnik pa lahko zahteva dobropis, če je do njega upravičen.
Posebni plačilni pogoji so navedeni v ponudbi in/ali v Ceniku storitev.

4. Cene
Cene potovanja so določene v programih, veljajo pa od dneva, ko je program objavljen. Potnik je dolžan plačati ceno turističnega aranžmaja, ki mora vsebovati vsa obvezna doplačila (letališke takse, luške takse, varnostne pristojbine, vizume,…) in morebitna neobvezna doplačila, ki so navedena na pogodbi predstavljajo končno obveznost za potnika. Organizator si pridržuje pravico do spremembe objavljenih cen v ceniku oz. programih potovanj v primeru spremembe cen prevoznih storitev oz. če se spremeni razmerje med valutami, na osnovi katerih je izračunana vrednost potovanja. Soglasje kupca z podražitev do 10% ni potrebna. V kolikor se podražitev preseže 10%, ima kupec pravico razdreti pogodbo, ne da bi bilo treba plačati odškodnino. V tem primeru ima pravico do povračila vplačanega zneska brez pravice do nadomestila škode in morebitnih stroškov vizuma, zavarovanja, cepljenja in podobnih stroškov. TA AŽ lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene na kraju samem in na način, ki je predviden v programu. V tem primeru potnik uveljavlja vse reklamacijske zahtevke izključno do izvajalca storitve na kraju samem. TA AZ lahko v programu določi izhodiščno ceno pri določenem številu potnikov, katera se spremeni, v kolikor se za potovanje prijavi manjše število potnikov. TA AZ lahko v programu navede to ceno v obliko obveznega doplačila v primeru manjšega števila potnikov. Ob prijavi se zaračuna izhodiščna cena potovanja. V kolikor nastopijo pogoji za spremembo cene iz zgornjega naslova, potnik ne more odstopiti od pogodbe, saj je bil z njimi seznanjen ob prijavi.

5. Potni dokumenti
Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila sam paziti in TA AŽ za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja. Potnik si je dolžan pred potovanjem, oz. do roka, ki je v programu določen, pridobiti vizume za države, v katere potuje in opraviti cepljena, ki so za te države zahtevana. Če potnik te obveznosti ne izpolni, ravna TA AŽ po določilih o potnikovi odpovedi potovanja. V primeru, da potniku ureja vizum TA AŽ, le ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Posredovanje TA AŽ pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceno potovanja, ampak se plača posebej. Stroškov pridobitve vizumov TA AŽ potniku ne vrača. TA AŽ ne jamči za točnost informacij, pridobljenih od pristojnih veleposlaništev. V primeru zavrnitve vstopa v državo, ali druge ovire, nosi vse stroške potnik sam. Smatra se, da si potnik ureja vizum sam kadar AŽ-ju ne dostavi za ureditev vizuma potrebnih dokumentov v roku določenem v programu ali ponudbi. Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni…) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja ali letovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam. Potnik se je dolžan informirati o veljavnih predpisih o potnih listinah, vizumih, deviznih, carinskih in zdravstvenih predpisih. Potnik je dolžan skrbeti, da on osebno ter njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo pogojem, predvidenim z obmejnimi carinskimi, zdravstvenimi in drugimi predpisi svoje države, kakor tudi tiste v katero ali skozi katero potuje.

6. Potnikova odpoved aranžmaja ali sprememba aranžmaja
Potnik ima pravico do odpovedi potovanja. Odpoved mora v pisni obliki predložiti v poslovalnico, kjer se je prijavil. V primeru, da zavrne podpis tega dokumenta, se šteje, kot da pogodbe o potovanju ni odpovedal. V tem primeru ima TA AŽ pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved. Če potnik odpove aranžma, je dolžan TA AŽ pokriti administrativne stroške v višini 30 EUR in povrniti stroške odpovedi aranžmaja. V primeru, da s spremembo ali odpovedjo nastanejo dodatni stroški (npr. sprememba ali odpoved letalske karte, ki je bila že vplačana), ima TA AŽ pravico zaračunati nastale stroške. Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil pisno odpoved: višina stroškov odpovedi aranžmaja
do 30 dni pred odhodom – 10%
29-22 dni pred odhodom – 30%
21-15 dni pred odhodom – 50%
14-8 dni pred odhodom – 70%
7-1 dan pred odhodom – 90%
odpovedni dan odhoda ali neudeležba brez odpovedi – 100%
V kolikor so v programu pogoji za povračilo stroškov drugače določeni, veljajo pogoji iz programa. Navedena višina stroškov odpovedi potovanja velja le v primeru, da je TA AŽ organizator potovanja. V kolikor TA AŽ ni organizator potovanja veljajo Splošni pogoji organizatorja potovanja in TA AŽ nastopa le kot posrednik. Če potnik med potovanjem odstopi od potovanja, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov, ne delno in ne v celoti. Potnik lahko med potovanjem spremeni program oz. naročene storitve samo s predhodnim pisnim soglasjem s strani TA AŽ pooblaščenega krajevnega agenta. TA AŽ mora o takšni spremembi pisno obvestiti najkasneje osem dni po zaključku aranžmaja. Za spremembo imen ali števila potnikov, objekta ali termina aranžmaja zaračunava TA AŽ potniku 30 EUR administrativnih stroškov, oz. toliko, kot znašajo stroški za odpoved aranžmaja. V vseh primerih, ko je predmet pogodbe nakup letalskih vozovnic, ima TA AŽ poleg stroškov stornacije in administrativnih stroškov tudi pravico do zadržanja rezervacijske pristojbine (RFS). Če se potnik ne pojavi ali odpove pogodbo o potovanju na dan začetka potovanja ali celo po njegovem začetku, ga TA AŽ oziroma drug organizator potovanja bremeni za celotno vrednost aranžmaja, ki je lahko povečana do višine dejanskih stroškov. Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi, so le-ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, ki jih TA AŽ narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji. V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi pogodbe o potovanju drugače določeni, veljajo pogoji določeni v programu.
TA AŽ ima pravico med potovanjem zahtevati od potnika, da prekine skupno pot s skupino, če sam ne poskrbi, da sam osebno, njegove listine in njegova prtljaga ne izpolnjujejo pogojev, ki so predpisani z obmejnimi, carinskimi, sanitarnimi, denarnimi in drugimi predpisi ali, če je očitno pod vplivom alkohola, drog ali drugih tovrstnih substanc ali, če se neprimerno obnaša do sopotnikov in njegovo izločitev zahteva skupina. TA AZ v tem primeru ravna po določilih o potnikovi odpovedi in lahko uveljavlja vso škodo, ki jo je na poti oz. med trajanjem izvajanja programa, potnik povzročil s svojim neustreznim ravnanjem.

7. Zavarovanje stroška odpovedi turističnega potovanja
Potnik lahko ob prijavi sklene zavarovanje stroška odpovedi dogovorjenega turističnega potovanja za primer, če se zaradi določenih nepredvidenih okoliščin potovanja ne bi mogel udeležiti. V tem primeru mu zavarovalnica povrne vplačan znesek po pogojih iz 6. člena teh Splošnih pogojev poslovanja. Potnik ima možnost izbire med osnovnim in razširjenim kritjem. Več informacij o tem najdete na https://sport-travel.si/splosni-pogoji-sava-riziko-odpovedi/.
Potnik je opravičen do vrnitve vplačanega zneska potovanja, vendar brez vračila vplačanega stroška odpovedi potovanja, TA AZ pa ima pravico do povrnitve administrativnih stroškov, ki znašajo 30 EUR po prijavi. Potnik nima pravice do vračila stroškov za pridobitev vize in drugih stroškov, ki jih ni mogoče stornirati. Potek reševanja škodnega primera in čas reševanja škodnega primera je v pristojnosti zavarovalnice, prek katere je sklenjeno zavarovanje.
Za zavarovanje veljajo pogoji SP TUR 01/19, s katerimi se potnik ob sklenitvi zavarovanja izrecno strinja. Pogoji so objavljeni na spletni https://sport-travel.si/splosni-pogoji-sava-riziko-odpovedi. Pogoj za vračilo vplačanega zneska je pisna odpoved potovanja skupaj z zahtevano dokumentacijo, vsi ostali pogoji so navedeni na navedenem spletnem naslovu.

8. Carinski in devizni predpisi
Potnik je dolžan spoštovati carinske in devizne predpise Republike Slovenije in držav, kamor potuje. Če zaradi nespoštovanja teh predpisov potnik ne bi mogel nadaljevati potovanja, nosi sam vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem.

9. Odpoved potovanja in sprememba programa s strani organizatorja aranžmaja
TA AŽ si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi potovanja ali do spremembe programa potovanja. TA AŽ si pridržuje pravico do odpovedi potovanja najkasneje 7 (sedem) dni pred predvidenim odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno, v programu ali pogodbi o potovanju navedeno, število potnikov. V kolikor TA AŽ zaradi premajhnega števila potnikov odpove potovanje, ima potnik pravico do povračila celotnega vplačila aranžmaja, razen stroškov vizumov ali/in stroškov cepljenj. Če v programu ni drugače navedeno, je najmanjše število potnikov v določenem prevoznem sredstvu naslednje: za potovanje z avtobusom najmanj 45 potnikov, za skupine na rednih letalskih progah po Evropi – najmanj 20 potnikov, za skupine na medcelinskih letalskih progah – najmanj 15 potnikov, za potovanje s posebnimi letali, vlaku ali hidrokrilnimi ladjami – najmanj 80 % zasedenosti le-teh. Prav tako si TA AŽ pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem aranžmaja nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za TA AŽ pa te okoliščine pomenijo utemeljen vzrok, da pogodbe ne bi sklenila, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. V tem primeru ima TA AŽ pravico do povračila vseh svojih stroškov, razliko pa vrne potniku. TA AŽ si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda na pot zaradi spremembe voznih redov ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere TA AŽ ne more vplivati), in sicer brez posebne odškodnine, v skladu z veljavnimi predpisi v mednarodnem potniškem prometu. TA AŽ ne prevzema odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa višje sile med potekom programa. Prav tako TA AŽ tudi ne odgovarja za zamude letal, ladij, avtobusov ali vlakov, kot tudi ne za spremembe programa, ki nastanejo kot posledica takšnih zamud. V vseh primerih iz tega odstavka lahko TA AŽ zagotovi storitve v spremenjeni obliki glede na obstoječe možnosti. V primeru, da stanje na kraju samem TA AŽ ne dopušča namestitve potnikov v naročene objektu, lahko TA AŽ namesti potnika v istem kraju v drug objekt najmanj enake kategorije. V primerih, ko TA AŽ izrecno pisno jamči odhod oziroma “garantira odhod”, ne more odpovedati potovanja. TA AŽ lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil s TA AŽ, predvsem če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti, oziroma je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil TAAŽ. O kakršnikoli naknadni spremembi programa TA AŽ potnika nemudoma obvesti. Če TA AŽ oziroma drug organizator potovanj odstopi od pogodbe med njenim izpolnjevanjem, ima pravico do pravičnega plačila za dogovorjene storitve. TA AŽ si pridržuje pravico do sprememb zaradi napak na spletni strani, na facebooku in ostalih reklamnih sporočilih in do odstopa pogodbe v tem primeru.

10. Za aranžmaje, kjer TA AŽ ni organizator potovanja
V primerih, da TA AŽ ni organizator potovanja, nastopa v vlogi informatorja. V teh primerih podaja prejete informacije od organizatorja potovanja potniku in mu pomaga pri prijavi na potovanje. Pogoji prijave in plačila aranžmaja veljajo splošni pogoji TA AŽ. Morebitne odpovedi potovanja so v skladu z veljavnimi pogoji drugega organizatorja. Takšni programi so posebej označeni, ustrezna označba pa bo podana tudi na potrdilu o potovanju. Šteje se, da TA AŽ prodaja tovrstne aranžmaje v tujem imenu in za tuj račun. Morebitno reklamacijo ureja potnik z organizatorjem potovanja ali s TA AŽ.

11. Reklamacije
Če pride do nekvalitetne in nepopolne izvedbe storitev, navedenih v programu, lahko potnik zahteva znižanje cene turističnega aranžmaja, če pa mu je zaradi tega nastala tudi škoda, ima tudi pravico do odškodnine. Potnik ne more uspešno uveljaviti znižanja cene, v kolikor v kraju samem takoj ne reklamira neustreznosti storitve pri predstavniku ali vodniku organizatorja ali ponudniku storitve (npr: hotelirju, prevozniku,…). V primeru, da bi bila reklamacija lahko rešena na kraju samem (npr. pomanjkljiva čistoča sobe, opreme, lega sobe ipd), potnik pa ni sporočil napake oz. nepravilnosti, se šteje, da se je potnik s tem strinjal in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij. Potnik dokazuje reklamiranje v kraju samem z zapisnikom, ki ga sestavita s predstavnikom, vodnikom organizatorja ali ponudnikov storitev. Potnik lahko organizatorju potovanja poda zahtevek za znižanje cene oz. odškodninski zahtevek v pisni obliki v zakonsko določenem prekluzivnem roku po zaključku potovanja, ki v času sprejema teh splošnih pogojev znaša 2 meseca. Reklamacija mora biti utemeljena in potnik mora priložiti ustrezne dokaze in potrdila hotelirja, prevoznika oz. druge osebe o dejanskem stanju, na katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja. Organizator odgovarja potniku za nastalo škodo največ do višine cene aranžmaja oškodovanega potnika. Organizator je dolžan odgovoriti na zahtevek potnika v roku, ki da določa zakon. TA AŽ ne obravnava reklamacij, ki niso bile na TA AŽ vsaj ustno predložene med časom trajanja aranžmaja in ki so bile vložene po določenem roku iz prejšnjega stavka. Brez pisne reklamacije TA AŽ ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Zaradi hitrejšega in učinkovitejšega reševanja reklamacije TA AŽ priporoča, da potnik pisnemu zahtevku za odškodnino, znižanje cen ali drugemu zahtevku priloži ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika ali druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik uveljavlja svoj zahtevek. Če po krivdi TA AŽ ni prišlo do izvedbe programa ali posameznih storitev, ima potnik pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev, razen v primeru, ko ima TA AŽ pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa potovanja.

12. Zdravstveni predpisi
Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za potovanje v določene države potnik dolžan cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument. Cepljenje je tudi obvezno, če je tovrsten predpis sprejet po sklenitvi pogodbe o letovanju; to ni opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe o letovanju, v kolikor ne bi obstajale kontraindikacije za potnikovo zdravje. V tem primeru je potnik dolžan predložiti zdravniško potrdilo. Potnik ima pravico do zdravstvene zaščite doma in inozemstvu v obsegu in na način, ki je določen s predpisi pristojne zdravstvene ustanove, in se je dolžan z njimi seznaniti pred pričetkom potovanja.

13. Prtljaga
Prevoz prtljage določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti oz. po določilih letalskega prevoznika. Otroci do 2 let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. TA AŽ ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.). Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu. V primeru izgubljene prtljage potnik izpolni ustrezni obrazec letalske družbe, ki je opravila prevoz ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa obdrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino po predpisih, ki veljajo v mednarodnem letalskem prometu. Za prevoz posebne prtljage, kot je kolo, surf, golf oprema,… mora potnik prevozniku plačati doplačilo, in sicer običajno ob odhodu direktno na letališču. V vsakem primeru je prevoz tovrstne prtljage obvezno najaviti že ob prijavi, letalski prevoznik pa si zaradi omejitve omejene kapacitete vseeno v vsakem primeru pridržuje pravico do zavrnitve prevoza tovrstne prtljage. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam.

14. Izguba dokumentov
Če potnik na potovanju izgubi dokumente ali so mu ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljnje potovanje ali za vrnitev v domovino, si je na lastne stroške dolžan priskrbeti nove. Pri urejanju formalnosti, se za nasvete lahko obrne na vodjo potovanja ali predstavnika TA AŽ. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega aranžmaja.

15. Informacije
Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo TA AŽ bolj kot navedbe v programu aranžmaja oziroma v ponudbi. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno: pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga.

16. Kategorizacije namestitvenih objektov
Kategorizacija namestitvenih objektov (število zvezdic oz. kategorija objektov), navedene v katalogih, programih ali ponudbah TA AŽ za turistične aranžmaje, so lokalne oziroma nacionalne kategorizacije, ki jih v ponudbi označi organizator. Potnike informativno seznanjamo z mednarodnimi uzancami, v skladu s katerimi je nastanitev običajno možna po 14. uri na dan prihoda; na dan odhoda je potrebno sobo izprazniti do 10. ure, če ni v programu drugače določeno, za hišni red ali spremembo hišnega reda TA AŽ ne odgovarja v nobenem primeru, potnik pa se je vedno dolžan ravnati v skladu s hišnim redom. Namestitve v programih so označene v skladu z uradno nacionalno kategorizacijo v posameznih državah, veljavno v času izdaje programa, na katero organizator nima nikakršnega vpliva. Standardi turističnih ponudb med izbranimi cilji so različni in neprimerljivi. Pri tem je potrebno upoštevati, da kriteriji kategorizacije v nekaterih turističnih destinacijah bistveno odstopajo od kriterijev, ki veljajo v Republiki Sloveniji oz. v večini zahodnoevropskih držav, zato se na teh destinacijah priporoča rezervacija namestitve višje kategorije. Organizator ne prevzema odgovornosti za katerokoli pisno ali ustno informacijo, podano s strani pooblaščene agencije organizatorja, ki ni v skladu z opisi storitev v njegovem programu. Hišni redi, prehrana, storitve, plaža kakor tudi ostala ponudba hotelov so pod nadzorom krajevnih turističnih organizacij. Tudi na te elemente organizator nima nikakršnega vpliva. Pri aranžmajih, označenih z ”all inclusive”, je treba pozorno prebrati opis storitev v programu oziroma ponudbi, saj ne kaže enačiti vseh ”all inclusive” ponudb. Običajno je osnovna storitev pri ”all inclusive” ponudbi polni penzion (zajtrk, kosilo in večerja), pri obrokih je všteta pijača. Če potnik pri rezervaciji ne doplača sobe s posebnimi značilnostmi (pogled na morje, balkon, lega – orientacija, določeno nadstropje), je nastanjen v eni od sob, ki so uradno registrirane za izdajanje gostom v hotelu. Razdelitev sob je v pristojnosti hotelirjev, organizator potovanja nima pri tem nobenega vpliva, potnikove želje lahko posreduje, ne more pa zagotoviti, da bodo le-te tudi izpolnjene. Pri nastanitvi v enoposteljni sobi mora potnik upoštevati, da le-ta običajno ne ustreza standardu dvoposteljne sobe, da je običajno manjša in ima slabšo lego. Pri nastanitvi v triposteljni sobi mora potnik upoštevati, da gre največkrat dejansko za dvoposteljno sobo s pomožnim ležiščem, pri čemer nastanitev tretje osebe ne ustreza standardu nastanitve ostalih dveh oseb. Običajno gre za zložljivo posteljo, ki po velikosti in udobju ni enaka normalni postelji in je primerna za otroke.

17. Potovanje v zadnjem hipu ali last minute aranžmaji
Last minute aranžmaji niso aranžmaji navedeni v kataloški ponudbi, temveč gre za posebno kategorijo aranžmajev, kjer TA AŽ omogoča potniku zadnjo razpoložljivo namestitev v določeni regiji. V kolikor ni cena vplačana pravočasno se šteje, da pogodba ni bila nikoli sklenjena. Ena od značilnosti last minute aranžmajev je, da so zaradi kratkega časa do odhoda ugodnejši, zato v kolikor ni drugače določeno s pogodbo ali programom, odpoved last minute aranžmaja ni mogoča. Ponudbe v zadnjem hipu/last minute, so vezane na zadnja prosta mesta, ki v redni prodaji niso prodana. Pri tovrstni nastanitvi gre računati tudi na sobe in apartmaje, ki so skromno opremljeni oz. nimajo atraktivnega razgleda, ki pa so zato ugodnejša in primernejša za potnike, ki jim kvaliteta bivanja v namembnem kraju ni zelo pomembna. Do prihoda v kraj nastanitve organizator ne podaja informacij o oddaljenosti nastanitvenega objekta do plaže, njegovi posebnostih in spremljajočih storitev (razen, če so izrecno pisno navedene).

18. Telefonska prodaja turističnih aranžmajev oz. potovanj.
V primeru telefonske prodaje turističnih aranžmajev se pogodba šteje za sklenjeno: s posredovanjem vseh podatkov (imena in priimke potnikov in naslova) in dogovora o plačilu s položnico ali plačilu v poslovalnici, s posredovanjem osebnih podatkov potnika in ostalih udeležencev. Potnik je dolžan v tem primeru plačati naročeno storitev na podlagi številke rezervacije v roku 3 dni po prejemu ponudbe (prinesti ali poslati mora potrdilo o plačilu), razen če ni določen oz. dogovorjen daljši ali krajši rok. V primeru, da potnik ne plača v tem roku, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena. Šteje se, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev in ponudbe tisti trenutek, ko je telefonsko naročil turistični aranžma oz. potovanje.

19. Prodaja turističnih aranžmajev preko spleta
V primeru naročila oz. prodaje turističnega aranžmaja ali potovanja po internetu, veljajo ti splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje in posebni pogoji poslovanja ter ponudba objavljena na spletni strani TA AŽ. Šteje se, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev in navodila za potovanje tisti trenutek, ko je naročil posamezno storitev prek interneta. Bistveni pogoj za veljavnost prijave je plačilo celotne storitve v roku enega dneva po posredovanju naročila oz. prijave, razen če ni določen drugačen rok – poslat mora potrdilo o plačilu v dogovorjenem roku plačila. V primeru, da v navedenem roku storitev ni plačana, se šteje, da ni bila nikoli naročena.

20. Potovanje z otroki
V posameznih primerih, določenih s posameznim programom turističnega aranžmaja ali potovanja, je lahko določeno, da imajo mladoletni otroci do starosti, določene s tem istim programom, ki potujejo v spremstvu dveh odraslih oseb, popuste na posamezne storitve iz sklopa celotnega turističnega aranžmaja oz. potovanja ali na celotni turistični aranžma ali potovanje. Pogoji in višina posameznega popusta je določena v vsakem posameznem programu turističnega aranžmaja ali potovanja. V kolikor v posameznem programu niso predvideni posebni popusti za mladoletne osebe, ki potujejo v spremstvu odraslih oseb pomeni, da ta turistični aranžma ali potovanje ne predvideva tovrstnih posebnih popustov. Vsak otrok, ne glede na starost in višino morebitnih popustov, mora biti naveden na potovalnem dokumentu in mora imeti veljavne dokumente, potrebne za morebiten vstop v tuje države, kamor potuje. V primeru, da otrok ni naveden na potovalnem dokumentu oz. voucherju za posamezni turistični aranžma ali potovanje, se šteje, da ta otrok nima pravice potovati v okviru tega turističnega aranžmaja ali potovanja. Šteje se, da je zgornja meja starosti otrok, ki je določena v razponu v posameznih programih, starost otroka, ki še ni dopolnil zgornjo mejo starosti v času letovanja oz. potovanja (npr. do 12 let pomeni – otroci, ki še v času letovanja oz. potovanja niso dopolnili 12 let starosti).

21. Potovanje z domačimi živalmi
V primeru, da želite na dopust vzeti tudi domače živali, se morate na prodajnem mestu pozanimati, ali bo to sploh mogoče in če, pod kakšnimi pogoji.

22. Vozni redi letal in letalske vozovnice
Pridržujemo si pravico do spremembe voznega reda, tipov letali, prevoznika in smeri poleta (vmesni postanki, vrnitev preko drugega letališča, ipd), ki nastopijo zaradi različnih tehničnih in organizacijskih razlogov. Prav tako lahko pride do zamud, ki so največkrat posledica preobremenjenosti zračnega prostora, svak in slabega vremena, nanje pa organizator nima vpliva.
Spremembe iz prejšnje točke pri paketnih aranžmajih (letovanjih) ne štejejo za spremembo programa potovanja, saj sta prvi in zadnji dan potovanja namenjena izključno prihodu in odhodu v letoviški kraj ter s tem povezanimi transporti, ne pa tudi počitku. Morebitna zamuda priključnega leta, posledica česar je zamuda osnovnega leta, gre izključno na potnikov riziko. V kolikor je na pogodbeni označeno, da gre za prodajo let. vozovnice – so vsi pogoji potovanja kot so prevoznik, točni red letenja, morebitne omejitve pri prenosu, odpovedi povračila ter spremembi imen so razvidni z letalske vozovnice. Višina morebitnih stroškov odpovedi letalskih vozovnic, je v izključni pristojnosti prevoznika.

23. Kraj potovanja
Kot kraj potovanja šteje kraj, v katerem se nahaja prenočitveni objekt, ki je predmet konkretne pogodbe o potovanju. V kolikor s pogodbo o potovanju ni določen konkretni prenočitveni objekt, se kot kraj potovanja šteje letoviška regija, v kateri se nahaja s pogodbo o potovanju dogovorjen potencialni oz. z imenom ali drugimi opredeljenimi znaki določljiv prenočitveni objekt. Letoviška regija je polno območje posameznega turističnega središča, do koder segajo vplivi tega središča, če pa se potovanje opravlja po zraku ali po vodi, območje letoviške regije predstavlja tudi širši teritorij, ki ga zaradi zračnega ali vodnega dostopa pokriva letališče ali pristanišče tega teritorija.

24. Nastanitev, želje potnikov
V kolikor potnik pri rezervaciji ni doplačal sobe s posebnimi značilnostmi (pogled na morje, balkon, oprema, ločeni ležišči, lega – orientacija, določeno nadstropje,…) bo sprejel nastanitev v eni od sob, ki so uradno registrirane za izdajanje gostom v dotičnem hotelu. Razdelitev sob je v izključni pristojnosti hotelirjev. Organizator potovanja nima pri tem nobenega vpliva, želje potnika lahko posreduje naprej, ne more pa zagotoviti, da bodo le-te tudi izpolnjene. Pri nastanitvi v enoposteljni sobi mora potnik upoštevati, da le-ta običajno ne ustreza standardu dvoposteljne sobe, da je običajno majhna in ima slabšo lego. Pri nastanitvi v triposteljni sobi mora potnik upoštevati, da gre večinoma za dvoposteljno sobo z dodatnim ležiščem, pri čemer nastanitve tretje osebe ne ustreza standardu nastanitve ostalih dveh oseb. Običajno gre za zložljivo posteljo, ki po velikosti in udobju ni enaka normalni postelji in je večinoma primerna za otroke. Potnik naj tudi upošteva, da zložljiva postelja nekoliko omeji gibanje v sobi. Po običajih se menjava sob vrši med 12. in 14. uro tako je potrebno pri odhodu sobo zapustiti do 10. ure, saj je le-to potrebno pripraviti za nove goste. Za točne ure prevzema oziroma odhoda iz sobe veljajo predpisi vsakega posameznega hotela.

25. Potnikove obveznosti
Potnik je dolžan poskrbeti, da on osebno ter njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo obmejnim, carinskim, zdravstvenim in drugim predpisom svoje države, kakor tudi predpisom držav, v katere potuje; nadalje mora spoštovani hišni red v gostinskih in hotelskih objektih ter dobronamerno sodelovati s predstavnikom organizatorja, vodnikom ali izvajalcem storitev. V kolikor ne bi upošteval svojih obveznosti iz tega člena, potnik odgovarja organizatorju za povzročeno škodo, organizator oz. pooblaščena agencija pa odklanjata vsakršno odgovornost za škodo, ki bi jo potnik lahko utrpel v takem primeru. Potniki so dolžni upoštevati organizatorjeve informacije o potrebnih vizumih, morebitnih posebnosti glede veljavnosti potnih listin v času vstopa v tujo državo in zdravstvenih formalnosti, ki so potrebne za potovanje in bivanje v namembnem kraju potovanja ter pravočasno poskrbeti za zadostitev mejnim in zdravstvenim pogojem in obveznostim.

26. Odgovornost organizatorja in pravica potnika
V primeru insolventnosti (likvidnostnih težav) vam TA AŽ kot organizator skladno z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1), Zakonom o varstvu potrošnikov in Uredbe o jamstvu zaradi likvidnostnih težav organizatorja potovanja in podjetja, ki omogoča potovalne aranžmaje, posreduje osnovne informacije o veljavnem Garantnem pismu za zavarovanje likvidnostnih težav organizatorja:
• Številka garantnega pisma in datum izdaje: 1/10018992261, 23.12.2019
• Izdajatelj jamstva (garant): Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c. 3a, 6000 Koper
• Predmet zavarovalnega jamstva: jamstvo se nanaša na povračilo vseh plačil upravičenca, če potovalne storitve, ki so del potovalne pogodbe, niso bile izvedene zaradi likvidnostnih težav zavarovanca. Če likvidnostne težave zavarovanca vplivajo na izvedbo turističnega paketa ali povezanega potovalnega aranžmaja, ki vsebuje prevoz in se je že začel izvajati, jamstvo obsega tudi zagotovitev povratka potrošnikov in financiranje nastanitve pred povratkom, če je to potrebno.
• Kontaktni naslov: Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c. 3a, 6000 Koper, telefon: 080 7077

27. Uporaba podatkov
Vse pridobljene podatke o potniku varuje agencija v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave in obveščanja o ponudbi. Če potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje.

28. Končna določila
V primem spora med strankami je za rešitev pristojno ustavno sodišče v Mariboru. Ti splošni pogoji veljajo od dne njihovega sprejetja in učinkujejo v vseh pogodbenih razmerjih, sklenjenih po njihovem sprejemu. V kolikor ti pogoji potniku zagotavljajo ožji obseg pravic, kot jim gredo po predpisih , veljavnih na območju RS, se v primeru kogentnosti določil predpisov v morebitnih sporih uporabljajo določila teh predpisov.

29. Posebna določila zakona o varstvu potrošnikov
Izvlečki po Zakonu o varstvu potrošnikov – 1, ki se nanašajo na organizacijo turističnih aranžmajev (veljavno od 15.01.2008):
Uporaba: Zakon se nanaša izključno na potrošnike. Obseg uporabe: Zakon se nanaša izključno na paketne turistične aranžmaje in ne na druge turistične storitve.
Dogodek in rok:
Možnost odpovedi potovanja zaradi premajhnega števila prijavljenih udeležencev. Obvestilo potnikom najkasneje 7 dni pred odhodom.
Dvig cene – le zaradi sprememb cene goriv, tarif, menjalnih tečajev. Obveščena stranka 20 dni pred odhodom, možnost odstopa s strani stranke, če je povečanje višje od 8 % vrednosti aranžmaja.
Rok za reklamacijo: 2 meseca od konca potovanja.
Odgovor na reklamacijo: 8 dni po prejemu reklamacije.
Menjava stranke na željo stranke: 8 dni pred odhodom, če je mogoče spremembo urediti – na stroške stranke.

30. Splošni pogoji za Formulo 1 in MotoGP

Prijave potnikov za ogled športnih prireditev sprejema AŽ – SVETOVNA POTOVANJA d.o.o. oz. v nadaljevanju TA AŽ do zasedenosti prostih mest, vendar najkasneje do 14 dni pred odhodom. V primeru, da razpisne možnosti na posameznem programu to dopuščajo, je prijava možna tudi znotraj 14-dnevnega roka.

Cene izletov in vstopnic so izražene v EUR. TA AŽ si pridržuje pravico spremeniti ceno v skladu z gibanji navzkrižnih tečajev na deviznem tržišču.
Ob prijavi je potrebno plačati 40 % varščine osnovne cene aranžmaja, preostanek pa do 14 dni pred odhodom, če v programu ni določeno drugače. Ob dokončnem plačilu boste dobili tudi natančna navodila glede samega aranžmaja. V skladu z 900. členom Zakona o obligacijskih razmerjih si pridržujemo pravico spremeniti ceno potovanja ali v skladu z 902. členom istega zakona potovanje odpovedati, to je v primeru manjšega števila prijavljenih potnikov, kot je navedeno v posameznih programih.

Vstopnice. Celoten znesek oziroma ceno vstopnice je potrebno plačati ob prijavi oz. naročilu vstopnice. Rezervacija, prednaročilo ali informativno naročilo ni mogoče. Naročilo vstopnic je nepreklicno, odpoved ni mogoča, že plačanih kupnin se ne vrača, ampak se izroči naročene vstopnice kupcu. Odstopnine pri nakupu vstopnic ni mogoče vplačati. To velja tudi pri programih z organiziranim prevozom – naročilo vstopnic je nepreklicno. Na prodajnem mestu potnik dobi navodila, koliko časa pred odhodom so še možna vplačila za posamezne vstopnice. TA AŽ zagotavlja samo tiste cene vstopnic, ki so v celoti vplačane s programom v določenem roku. TA AŽ zagotavlja določeno število vstopnic za posamezno prireditev in za te vstopnice veljajo cene, navedene v posameznem programu. Za dodatno naročene vstopnice se ne more zagotoviti cen, ki so objavljene v posameznem programu. Cene vstopnic so izražene v EUR. TA AŽ si pridržuje pravico spremeniti ceno, če se spremenijo tečaji referenčnih valut.
TA AŽ ne sprejema nikakršne materialne odgovornosti, če pride do spremembe tekmovalnega programa ali morda odpovedi tekmovanja. Ravno tako TA AŽ ne prevzema nikakršne odgovornosti, če pride do sprememb cen vstopnic s strani prireditelja. TA AŽ o takih spremembah potnike nemudoma obvesti. V primeru, da TA AŽ odpove program, ima potnik pravico do povračila vplačane cene aranžmaja, nima pa pravice do povračila kupnine vstopnic. Vstopnice potniki dobijo ob odhodu (torej na avtobusu ali na letališču), v primeru individualnega aranžmaja jih pošljemo po pošti en teden pred posamezno dirko. Na prodajnem mestu boste tudi dobili navodila, koliko časa pred odhodom so še možna vplačila za posamezne vstopnice, vsekakor velja pravilo ponudbe in povpraševanja.

Individualni paketi so namenjeni posameznikom in manjšim skupinam. Sestavljeni so tako, da si lahko ogledate posamezno dirko. Vaš odhod ni odvisen od števila prijavljenih oseb. Število je omejeno in TA AŽ zagotavlja objavljeno ceno (* prosimo preberite tudi poglavje o letalskih prevozih) le za določeno število paketov. V primeru prijave po zapolnitvi mest vam sporočimo najnižjo možno ceno za omenjeni paket. Na željo vam izdelamo individualni paket čisto ”po meri’ tako za ogled dirk, ki so navedene v tem katalogu, kot tudi za vse ostale dirke, ki niso navedene v tem katalogu.

Hotelska nastanitev pri individualnih paketih. Na voljo so hoteli z dobro lokacijo. V primeru kasnejših prijav – ko se zapolnijo mesta, ki jih je TA AŽ predvidela za pakete, vam poiščemo nastanitev, ki je v danem trenutku na voljo. V tem primeru je možna slabša lokacija ali višja cena nastanitve. V času velikih prireditev je izredno povpraševanje po nastanitvenih objektih in le pravočasna (zgodnja) rezervacija vam bo zagotovila primerno nastanitev. Pri individualnih paketih je potrebno upoštevati lokalno kategorizacijo nastanitve in predvidene čase prijave in odjave. Okvirni časi za prijavo predvidoma po 14. uri na dan prihoda in za odjavo predvidoma do 10. ure na dan odhoda. Na recepciji se lahko dogovorite kje vam shranijo prtljago v primeru kasnejšega odhoda letala.

Letalski prevoz so izključno v pristojnosti letalskih družb in nanje TA AŽ nima vpliva. Letalski prevoznik lahko spremeni ceno in čas prevozov, letaliških in varnostnih pristojbin in dodatka za gorivo brez predhodnih obvestil. Enako lahko spremeni pogoje prenosa dovoljene prtljage, tako ročne, kot oddane, postopek kontrole potnikov in prtljage. Pravica letalskega prevoznika je, da zaradi tehničnih ali organizacijskih razlogov (uporaba drugega letalskega prevoznika, zaradi zasedenosti kapacitet, spremembe cene) si dovoljujemo pravico do spremembe kraja, datuma, časa leta, vrste letala, letalskih linij (npr. trikotni leti, dodatna vmesna pristajanja, menjava letališča …). Spremembe letov lahko nastanejo tudi v času, ko je katalog že izdan, zato so dnevi in časi letov informativni in določeni več mesecev vnaprej pred vašim odhodom. Zato so vsi podatki navedeni v katalogu zgolj informativne narave in niso obvezujoči.

Lenart, 03.01.2020

Obrazec standardnih informacij za pogodbe o paketnem potovanju

Ponujena kombinacija potovalnih storitev je turistični paket v smislu zakona, ki ureja varstvo potrošnikov. Zato boste upravičeni do vseh pravic EU, ki veljajo za turistične pakete. Družba AŽ – SVETOVNA POTOANJA d.d. prevzema polno odgovornost za ustrezno izvedbo turističnega paketa v celoti. Poleg tega v skladu z zakonom, ki ureja varstvo potrošnikov, zagotavlja jamstvo, da se v primeru likvidnostnih težav povrnejo vaša plačila in zagotovi vaš povratek, kadar turistični paket vključuje prevoz.

V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot- H) vam AŽ – SVETOVNA POTOVANJA d.o.o., kot potrošniku zagotavlja naslednje ključne pravice:

 1. Prejeli boste vse bistvene informacije o potovalnih storitvah pred sklenitvijo pogodbe o paketnem potovanju.
 2. Za ustrezno izvedbo vseh potovalnih storitev, vključenih v pogodbo, je vedno odgovorno vsaj eno podjetje. Od okoliščin posameznega primera je odvisno, ali lahko svoje zahtevke uveljavljate pri družbi AŽ – SVETOVNA POTOVANJA d.o.o., ali drugem partnerskem podjetju.
 3. Seznanjeni boste s telefonsko številko za nujne primere oz. vam bo na drugačen način omogočen kontakt z organizatorjem potovanja ali potovalno agencijo.
 4. Imate pravico, da v razumnem roku in ob plačilu morebitnih dodatnih stroškov turistični paket prenesete na drugo osebo.
 5. Cena turističnega paketa se lahko poveča le, če nastanejo posebni stroški (na primer cene goriva) in če je to izrecno določeno v pogodbi, v nobenem primeru pa ne pozneje kot 20 dni pred začetkom turističnega paketa. Če se cena poviša za več kot 8 odstotkov cene turističnega paketa, imate pravico, da odstopite od pogodbe. V primeru, da je v pogodbi predvidena možnost povišanja cene, imate pravico do znižanja cene, če pride doznižanja stroškov.
 6. V primeru, da se znatno spremeni kateri koli od bistvenih elementov turističnega paketa, imate pravico, da odstopite od pogodbe brez plačila odstopnine in prejmete celotno povračilo vseh plačil. Če pride s strani odgovornega podjetja do odpovedi turističnega paketa pred njegovim začetkom, ste upravičeni do povračila plačil, kadar je to potrebno pa tudi do povračila škode.
 7. V primeru izrednih okoliščin lahko pred začetkom odstopite od pogodbe brez plačila odstopnine, na primer, če v kraju potovanja nastanejo na primer resne varnostne težave, ki bi verjetno vplivale na turistični paket.
 8. Imate pravico, da odstopite od pogodbe kadar koli pred začetkom turističnega paketa proti plačilu ustrezne in upravičene odstopnine.*
 9. Če bistvenih elementov turističnega paketa po njegovem začetku ni mogoče zagotoviti v skladu z dogovorom, vam bo brez dodatnih stroškov ponujen primeren nadomestni aranžma. V primeru, da storitve niso izvedene v skladu s pogodbo in to znatno vpliva na izvedbo turističnega paketa imate pravico brez plačila kakršne koli odstopnine* odstopiti od pogodbe.
 10. Imate pravico do znižanja cene in/ali povrnitve škode, kadar potovalne storitve niso izvedene ali so neustrezno izvedene.
 11. V primeru težav vam družba AŽ – SVETOVNA POTOVANJA d.o.o. nudi vso potrebno pomoč.
 12. V primeru, da bi imel organizator ali prodajalec potovanja, kadar zagotavlja jamstvo v primeru likvidnostnih težav, likvidnostne težave, se plačila povrnejo. Če ima organizator potovanja ali prodajalec potovanja, kadar zagotavlja jamstvo v primeru likvidnostnih težav, likvidnostne težave, ki vplivajo na izvedbo potovanja po začetku turističnega paketa in je v turistični paket vključen prevoz, se zagotovi vaš povratek. Če se izvedba storitev zavrne zaradi likvidnostnih težav se lahko obrnete na ta subjekt ali na pristojen organ.

*Odstopnina v tem primeru pomeni stroške odpovedi pogodbe skladno 6. točko Splošnih pogojev in navodil družbe AŽ-SVETOVNA POTOVANJA d.o., ki so dostopni na spletni strani www.az-sp.si.

 

Zakon, ki ureja varstvo potrošnikov je dostopen na povezavi: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO513.

ŠIFRANT

1 Relax
2 Sonček
3 Bonus
4 Sajko
5 Kompas
6 Palma
7 Klas
8 Alpetour
9 Tentours
10 Oskar
11 Trud
12 Izletnik
13 AŽ
14 Bravo
15 Ojla
16 Bele skale
17 Pohorje tours
18 Mountvacation
19 Odpelji se
20 Koncerti
21 Icar
22 Križarjenja B2B
23 Van Gogh
24 Pozejdon
25 Nikal
26 Transalp
27 Travelclub
28 QuoVadis
29 Oasis
30 ETI
31 LeŽe
32 Ars Longa
33 Jazon-6
34 Kareta
35 Žnider’s
36 Nomago
37 Pisanec
38 Britannia Tours